LUCA-Bilder

„Frühstück mit Opili“, 2015,100 x 50 cm, A.a.L.
„Kleines Monster“, 2015, 40 x 60 cm, A.a.L.
„Männerfreude“, 2015, 60 x 80 cm, A.a.L.
„Kleiner Rapper“, 2015, 40 x 40 cm, A.a.L.
„Kampf mit der Decke“, 2015, 100 x 100 cm, A.a.L.
„Tanz mit dem Horn“, 2015, 100 x 50 cm, A.a.L.
„Die Spinnenhand“, 2015, 100 x 100 cm, A.a.L
„Kleiner Vampir“, 2015, 60 x 60 cm, A.a.L.